Z kontrahentem ustalana jest osoba (lub grupa osób) upoważniona do kontaktów w sytuacjach alarmowych. W przypadku wzbudzenia systemów alarmowych zawsze powiadamiana jest osoba odpowiedzialna za możliwość odwołania alarmu. Zatem z chwilą uzyskania informacji o alarmie w obiekcie Dyżurny CSD (Całodobowego Stanowiska Dowodzenia) kontaktuje się z osobą do tego celu wyznaczoną. Ustalana jest możliwa przyczyna wzbudzenia alarmu, gdyż oprócz prawdziwych zagrożeń, alarm mógł wzbudzić nieświadomie np.: pracownik, wiatr, przepięcie w sieci lub zwierzę itp. Zatem osoba decyzyjna może odwołać GIP (Grupę Interwencyjno – Patrolową), lub poczekać na nią i wspólnie sprawdzić teren obiektu. W momencie uzasadnionego podejrzenia, że doszło do włamania na terenie chronionego obiektu, Dyżurny powiadamia również odpowiednie służby jak np.: policję, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp. Działanie GIP jest zawsze wspomagana przez Dyżurnego, który widzi całą sytuację za pomocą kamer i pomaga w sprawnym koordynowaniu grupą. W sytuacji braku możliwości nawiązania kontaktu z kontrahentem Dyżurny CSD wystawia doraźny posterunek ochrony fizycznej w obiekcie celem zabezpieczenia obiektu do czasu nawiązania kontaktu z kontrahentem i podjęcia przez niego decyzji co do dalszych działań Grup Interwencyjno – Patrolowych.

Schemat działania GIP

 1. GIP (Grupa Interwencyjno – Patrolowa) otrzymuje od dyżurnego CSD (Całodobowego Stanowiska Dowodzenia) informacje o alarmie w obiekcie i natychmiast podejmuje interwencję;
 2. Niezwłocznie dojeżdża do Obiektu nie stwarzając jednocześnie zagrożenia w ruchu ulicznym;
 3. Utrzymuje stałą łączność z Dyżurnym CSD;
 4. Zgłasza do Dyżurnego CSD dojazd pod wskazany obiekt, podając numer obiektu;
 5. Sprawdza stan obiektu z zewnątrz (szyby, zamknięcia okien, drzwi, bramy, kłódki, kraty itp. oraz teren bezpośrednio przyległy);
 6. Przy braku widocznych śladów włamania lub innych świadczących o działaniu osób trzecich, zabezpiecza obiekt z zewnątrz do czasu przyjazdu upoważnionego przedstawiciela kontrahenta;
 7. Po przybyciu upoważnionego przedstawiciela kontrahenta (na wyraźne jego polecenie) wraz z nim wchodzi do obiektu, celem sprawdzenia źródła alarmu. Sprawdza stan wewnątrz i przy stwierdzeniu braku działania osób trzecich ubezpiecza zamknięcie obiektu;
 8. W przypadku stwierdzenia wejścia do obiektu osób niepowołanych, podejmuje działania mające na celu ujęcie intruza;
 9. Zabezpiecza (w miarę możliwości) ślady i inne dowody przestępstwa, które mogą ulec zniszczeniu (np.: na skutek warunków atmosferycznych);
 10. Uniemożliwia (do czasu przybycia Policji i upoważnionego przedstawiciela kontrahenta) wstęp na teren obiektu osobom postronnym;
 11. Po przybyciu Policji, przechodzi pod jej dyspozycję – udziela pomocy Policji;
 12. Po ujawnieniu naruszenia obiektu GIP ma zabezpieczyć obiekt tak długo, aż zostanie odwołana przez Dyżurnego CSD.